రాయల్ పోస్ట్ ప్రతినిధి కుషాయిగూడ: కుషాయిగూడ ట్రాఫిక్ పోలీసుల ట్రాఫిక్ చెకింగ్ వాహనాల పెండింగ్ చాలన్లు వెంటనే కట్టించుకుంట్టున్న పోలీసులు.